موظفو التحرير

المحرر اللغوي

معصومه عیدی

دانشجوي دكتري دانشگاه کوثر بجنورد

meidi71@yahoo.com