شعر و چیستی آن از نگاه ابن‌خلدون ناقد بنی احمر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 دانشگاه کوثر بجنورد

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

المستخلص

نقد ادبی به معنای مطالعه، بحث، ارزیابی انواع ادبی است و می‌تواند به شکل یک گفتمان نظری بر اساس نظریه ادبی باشد یا بحث مفصل تری که حالت گزارش گونه در باب یک اثر ادبی داشته باشد. ابن خلدون باب ششم کتاب «مقدمه» خود را به علوم و اقسام آن، شیوه‌های تعلیم و تربیت اختصاص داده است. وی همچنین در این باب به ادبیات و به شکل خاص به شعر نیز به طور ویژه پرداخته است. یکی از مهم ترین رویکردهای ابن خلدون توجه به مفهوم شعر و افزودن موضوعی جدید در نظریه شعر اعراب با عنوان «ملکه شعر» است. او ماهیّت شعر را به گونه‌ای متفاوت از سایر نقّادان ادبی بیان می‌دارد و موهبت و ملکۀ شعری را در ترازوی نقد و تحلیل قرار می-دهد. هدف از این بحث، بررسی مفهوم و ماهیت شعر از نگاه ابن خلدون به عنوان یک ناقد ادبی است، تا تفاوت بین نظر او در این مورد با دیگران را تبیین نماید که در نهایت با بررسی روش تحلیلی توصیفی رویکردهای نقدی ناقد و تحلیل دیدگاه‌های او به شناخت نسبتاً جامعی از شخصیت ادبی- نقدی او می‌توان دست یافت. شیوه نقدی‌ ابن خلدون متأثر از نگرش تاریخی‌اش است و زمان و مکان را دخیل در نقد می‌داند و اکتساب و حفظ زبان را عامل موفقیت شاعر می‌پندارد و معتقد بود شعر علاوه بر داشتن وزن و قافیه کلامی است بلیغ و مبتنی بر تصویر و ایماژ که هر بیت آن در معنا و مفهوم، مستقل از قبل و بعد می‌باشد.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

شعر و چیستی آن از نگاه ابن‌خلدون ناقد بنی احمر

المؤلفون [Persian]

  • سبحان کاوسی 1
  • علی باقر طاهری نیا 2
2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
المستخلص [Persian]

نقد ادبی به معنای مطالعه، بحث، ارزیابی انواع ادبی است و می‌تواند به شکل یک گفتمان نظری بر اساس نظریه ادبی باشد یا بحث مفصل تری که حالت گزارش گونه در باب یک اثر ادبی داشته باشد. ابن خلدون باب ششم کتاب «مقدمه» خود را به علوم و اقسام آن، شیوه‌های تعلیم و تربیت اختصاص داده است. وی همچنین در این باب به ادبیات و به شکل خاص به شعر نیز به طور ویژه پرداخته است. یکی از مهم ترین رویکردهای ابن خلدون توجه به مفهوم شعر و افزودن موضوعی جدید در نظریه شعر اعراب با عنوان «ملکه شعر» است. او ماهیّت شعر را به گونه‌ای متفاوت از سایر نقّادان ادبی بیان می‌دارد و موهبت و ملکۀ شعری را در ترازوی نقد و تحلیل قرار می-دهد. هدف از این بحث، بررسی مفهوم و ماهیت شعر از نگاه ابن خلدون به عنوان یک ناقد ادبی است، تا تفاوت بین نظر او در این مورد با دیگران را تبیین نماید که در نهایت با بررسی روش تحلیلی توصیفی رویکردهای نقدی ناقد و تحلیل دیدگاه‌های او به شناخت نسبتاً جامعی از شخصیت ادبی- نقدی او می‌توان دست یافت. شیوه نقدی‌ ابن خلدون متأثر از نگرش تاریخی‌اش است و زمان و مکان را دخیل در نقد می‌داند و اکتساب و حفظ زبان را عامل موفقیت شاعر می‌پندارد و معتقد بود شعر علاوه بر داشتن وزن و قافیه کلامی است بلیغ و مبتنی بر تصویر و ایماژ که هر بیت آن در معنا و مفهوم، مستقل از قبل و بعد می‌باشد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ابن‌خلدون
  • ادبیّات
  • نقد ادبی
  • ماهیّت شعر
  • تاريخ الاستلام: 09 نوفمبر 2021
  • تاريخ المراجعة: 28 ديسمبر 2021
  • تاريخ القبول: 08 فبراير 2022
  • تاريخ النشر الأول : 08 فبراير 2022