پیوستگی تصویر و معنی در اشعار سعاد الصباح

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران )نویسنده مسؤول).

3 ستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران (نویسنده همکار).

المستخلص

سعاد الصباح از شاعران مطرحِ کویتی در شعر معاصر عربی است که سروده‌هایش، از نوع رئالیسم اجتماعی محسوب می‌شود. وی با زبانی ساده و روان، رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی جامعه‎ی خود را با زبان شعر بازگو نموده است. آنچه که شعر این شاعر کویتی را متمایز ساخته است، بهره‌گیری از زبان تصویر و به‎ویژه جان‌پنداری شاعرانه در بیان معانی و مفاهیم شعری است. این پیوستگی میان زبان تصویر و معنا، موجب گردیده تا شاعر به‎گونه‌ای محسوس و عاطفی، مکنونات ذهنی و احساسات خود را به مخاطب خود انتقال دهد. این پژوهش تلاش می‌کند تا به شیوه‎ی توصیفی- تحلیلی، هماهنگی میان تصویر و معنا در شعر سعاد الصباح را با تکیه بر اشعار اجتماعی او بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد: سعاد الصباح چگونه از تصاویر شاعرانه در ترسیم مسائل اجتماعیِ جامعه‎ی خویش بهره‎جسته است؟ یافته‌های پژوهش گویای آن است که شاعر با کاربست تصاویر عاطفی و به‎ویژه استفاده از عناصر طبیعی، صدای اعتراض خود را بر ناعدالتی‌های اجتماعی و جامعه‎ی مردسالار اظهار داشته است.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

پیوستگی تصویر و معنی در اشعار سعاد الصباح

المؤلفون [Persian]

  • اکرم عیدی 1
  • نعیمه پراندوجی 2
  • امید ایزانلو 3
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران.
2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران )نویسنده مسؤول).
3 ستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد- ایران (نویسنده همکار).
المستخلص [Persian]

سعاد الصباح از شاعران مطرحِ کویتی در شعر معاصر عربی است که سروده‌هایش، از نوع رئالیسم اجتماعی محسوب می‌شود. وی با زبانی ساده و روان، رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی جامعه‎ی خود را با زبان شعر بازگو نموده است. آنچه که شعر این شاعر کویتی را متمایز ساخته است، بهره‌گیری از زبان تصویر و به‎ویژه جان‌پنداری شاعرانه در بیان معانی و مفاهیم شعری است. این پیوستگی میان زبان تصویر و معنا، موجب گردیده تا شاعر به‎گونه‌ای محسوس و عاطفی، مکنونات ذهنی و احساسات خود را به مخاطب خود انتقال دهد. این پژوهش تلاش می‌کند تا به شیوه‎ی توصیفی- تحلیلی، هماهنگی میان تصویر و معنا در شعر سعاد الصباح را با تکیه بر اشعار اجتماعی او بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد: سعاد الصباح چگونه از تصاویر شاعرانه در ترسیم مسائل اجتماعیِ جامعه‎ی خویش بهره‎جسته است؟ یافته‌های پژوهش گویای آن است که شاعر با کاربست تصاویر عاطفی و به‎ویژه استفاده از عناصر طبیعی، صدای اعتراض خود را بر ناعدالتی‌های اجتماعی و جامعه‎ی مردسالار اظهار داشته است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • المعني
  • استمرارية الصورة
  • الشعر الکویتي المعاصر
  • سعاد الصباح