بازنمایی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به داعش در رمان «حبیبی داعشی» با تکیه بر نقد جامعه‌شناسی ادبیات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر.

2 دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر. نویسنده مسئول).

3 دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر.

المستخلص

آسیب‌های روانی ـ اجتماعی یک سندرم روانی ‌است که در شخص ایجاد شده و با علائمی مانند فشارهای روانی، افسردگی و درد و رنج‌های جسمی همراه می‌باشد. در واقع آسیب‌های روانی ـ اجتماعی به بررسی و مطالعه رفتارهای نابهنجار و ناسازگار فرد و فرایندهای زیرین آن‌ها می‌پردازد. زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه معمولا بیش از مردان دچار آسیب‌های روانی ـ اجتماعی می‌شوند؛ زیرا زنان علاوه بر روحیه شکننده و حساس، بیشتر فشارها و تهدیدهای اجتماعی متحمل آن‌ها می‌باشد. یکی از مفاهیم مهم قابل بررسی در بحث ادبیات زنان، بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان در میادین جنگی و گروهک‌های تروریستی می‌باشد. رمان «حبیبي داعشی» از هاجر عبدالصمد نویسندة واقع‌گراست که به عنوان یک اثر اجتماعی با رویکردی زنانه به واکاوی مسائلی مانند آسیب‌های روانی زنان، سنت‌های مردسالارانه، وضعیت زنان مطلقه و دختران مجرد در وراءی جوامع عربی سنتی و زخم‌ها و جراحت‌هایی که داعش بر پیکرة این زنان وارد می‌کند، ترسیم می‌نماید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مطالعه آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به داعش در رمان «حبیبی داعشی» با تکیه بر چارچوب مبانی نقد جامعه‌شناسی ادبیات با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نویسنده توانسته علل گرایش زنان به داعش، شناخت زوایای مختلف فرهنگ و آداب و رسوم کشور مصر نسبت به زنان، آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به این گروهک و بازنمایی از آثار ظلم و ستم مردان داعشی علیه زنان عضو در این سازمان، مردسالاری، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی جوامع شرقی

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

بازنمایی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به داعش در رمان «حبیبی داعشی» با تکیه بر نقد جامعه‌شناسی ادبیات

المؤلفون [Persian]

  • زهرا ماهوزی 1
  • رسول بلاوی 2
  • ناصر زارع 3
1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر.
2 دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر. نویسنده مسئول).
3 دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خليج فارس – بوشهر.
المستخلص [Persian]

آسیب‌های روانی ـ اجتماعی یک سندرم روانی ‌است که در شخص ایجاد شده و با علائمی مانند فشارهای روانی، افسردگی و درد و رنج‌های جسمی همراه می‌باشد. در واقع آسیب‌های روانی ـ اجتماعی به بررسی و مطالعه رفتارهای نابهنجار و ناسازگار فرد و فرایندهای زیرین آن‌ها می‌پردازد. زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه معمولا بیش از مردان دچار آسیب‌های روانی ـ اجتماعی می‌شوند؛ زیرا زنان علاوه بر روحیه شکننده و حساس، بیشتر فشارها و تهدیدهای اجتماعی متحمل آن‌ها می‌باشد. یکی از مفاهیم مهم قابل بررسی در بحث ادبیات زنان، بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان در میادین جنگی و گروهک‌های تروریستی می‌باشد. رمان «حبیبي داعشی» از هاجر عبدالصمد نویسندة واقع‌گراست که به عنوان یک اثر اجتماعی با رویکردی زنانه به واکاوی مسائلی مانند آسیب‌های روانی زنان، سنت‌های مردسالارانه، وضعیت زنان مطلقه و دختران مجرد در وراءی جوامع عربی سنتی و زخم‌ها و جراحت‌هایی که داعش بر پیکرة این زنان وارد می‌کند، ترسیم می‌نماید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مطالعه آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به داعش در رمان «حبیبی داعشی» با تکیه بر چارچوب مبانی نقد جامعه‌شناسی ادبیات با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نویسنده توانسته علل گرایش زنان به داعش، شناخت زوایای مختلف فرهنگ و آداب و رسوم کشور مصر نسبت به زنان، آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان وابسته به این گروهک و بازنمایی از آثار ظلم و ستم مردان داعشی علیه زنان عضو در این سازمان، مردسالاری، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی جوامع شرقی

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • آسیب‌های روانی ـ اجتماعی
  • زنان
  • داعش
  • هاجر عبدالصمد
  • رمان «حبیبي داعشی»